Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jian chi, cheng jiu yi qie fei fan : guo tai ren shou jing li zheng shu fang de fen dou zhe xue
Author:
Zheng, Shufang (Editor)
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
9457620781
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9457620781
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HG8042.Z45 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.