Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gui hua di zheng ji gong cheng shi wu wei yuan hui yu Min zheng shi wu wei yuan hui : Xi Jiulong wen yu yi shu qu bei jing zi liao jian jie
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
8910070849
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=8910070849
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 711.57 1 Web Dewey
.