Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Ren de fa zhan he she hui fa zhan de yi zhi xing yan jiu = : RENDEFAZHAN HESHEHUIFAZHANDE YIZHIXINGYANJIU
Author:
Jin, Jianping, 1973-
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
13
OCLC Work Id:
1867455150
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1867455150
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HX542 8 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.