Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhongguo xin shi qi shao shu min zu xiao shuo yan jiu = : Zhongguo xinshiqi shaoshuminzu xiaoshuo yanjiu
Author:
Lü, Haoshuang
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
20
OCLC Work Id:
2048044022
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2048044022
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2278.5.M55 18 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Lü, Haoshuang 220586392
 
.