Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Te shu xu yao xue xi zhe de zhi ye sheng ji shi tan he zhun bei
Author:
Fei er pu si (Phelps, L. Allen, 1948- )
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
25
OCLC Work Id:
5619082990
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=5619082990
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 371.9 25 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LC4019 25 ClassWeb

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title特殊需要學習者的職業生計試探和準備 = Te shu xu yao xue xi zhe de zhi ye sheng ji shi tan he zhun beiby Fei er pu si (Phelps, L. Allen, 1948- )chi 25050LC4019
082371.9
Displaying 1 to 1 of 1
.