Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Yi min yu zheng zhi : Zhongguo liu Fa qin gong jian xue sheng (1919-1925) = Yimin yu zhengzhi : Zhongguo liuFa qingongjianxuesheng (1919-1925)
Author:
Wang, Nora
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
20
OCLC Work Id:
3924589356
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3924589356
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 951.05099 20 Web Dewey
Edition: 23 951.05099 20 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DC34.5.C45 20 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Wang, Nora 24609268
 
.