Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Wang luo huan jing xia cheng shi ruo shi qun ti de jiao yu zhi chi : xin sheng dai nong min gong wen hua su zhi de ti sheng ce lüe
Author:
Ren, Jian,
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
8
OCLC Work Id:
3884644341
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3884644341
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LC4824.C5 5 ClassWeb
.