Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Guan yu guo ji gong chan dang di er ci dai biao hui yi zhi yan jiu
Author:
China (Republic : 1949- ). Guo fang bu. Qing bao ju
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
7
OCLC Work Id:
37993911
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=37993911
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HX13 6 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.