Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Guo ji gong chan zhu yi yun dong de xin jie duan : ji nian Mosike hui yi yi zhou nian : di san ji
Author:
Shi jie zhi shi chu ban she
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
4
OCLC Work Id:
3373506987
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3373506987
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HX13 4 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.