Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Di zhen zai hou fa lü shi yong wen ti yan jiu = : Dizhen zaihou falü shiyong wenti yanjiu
Author:
Xiang, Chaoyang [Editor]
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
10
OCLC Work Id:
2533463431
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2533463431
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent KNQ3037 6 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.