Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhi feng mu yu si shi nian : Hebei yuan wai yi liao 40 zhou nian ji nian wen ji
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
2283899144
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2283899144
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 362.10425 1 Web Dewey
Edition: 23 362.10425 1 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RA390.C6 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Displaying 1 to 1 of 1
.