Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Mei li shun jian : yi jiu ba liu nian Zhongguo shao shu min zu xiao shuo xuan
Author:
Zhongguo zuo jia xie hui.
Formats:
   
Editions:
4
Total Holdings:
12
OCLC Work Id:
189771218
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=189771218
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 857.87 2 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2653 9 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.