Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết Dịnh các vấn đế quan trọng của đất nước của quốc hội : (sách chuyên khảo)
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
2209018840
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2209018840
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JQ854 2 ClassWeb
.