Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Nao xue guan jie ru zhen liao tu jie = : Naoxueguan jieru zhenliao tujie
Editor:
Zhou, Shi,; Wang, Xuejian, 1955-; Yang, Hua,
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
5
OCLC Work Id:
16107869
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=16107869
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RC388.5 1 ClassWeb
NLM: Class Number Holdings Links
Most Frequent WL355 3 NLM

VIAF Authority Links

.