Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gang da min yan jin ri fa fang Xianggang shi min dui ge di zheng fu ji ren min de guan gan
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
1210949904
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1210949904
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 303.38 1 Web Dewey

FAST Subject Headings

.