Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
De ze shen zhou xiao qi, xin xi Hua xia leng nuan : Yan Qisen xian sheng dan chen ba shi zhou nian ji nian wen ji
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
1184080926
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1184080926
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 920 4 Web Dewey
Edition: 22 920 4  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LA2383.C52 4 ClassWeb
.