Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Guang yi de Jini xi shu : suo de you fu shi de Jini xi shu ji qi xiu zheng
Author:
Cao, Tianwang; Chen, Zhaonan; Lai, Dongsheng
Formats:
   
Editions:
7
Total Holdings:
28
OCLC Work Id:
1178260401
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1178260401
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HB523 23 ClassWeb
.