Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xuan shi, bu xuan shi ; : "Zheng shi wen du ji" jia bin: Tou zi yin hang xing zheng zong cai Zhang Zongyong, Li fa hui yi yuan Zhong Guobin
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
11569744451
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=11569744451
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JQ1539.5.A71 2 ClassWeb
.