Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
[Bian zhong bing du] ; : Shi si fang yi ; "Ming jia lun zheng" jia bin: Min zheng shi wu ju ju zhang Xu Yingwei
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
11569689551
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=11569689551
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JQ1539.5.A71 2 ClassWeb
.