Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
[Yi yuan chi xu guan zhu Xianggang kang yi gong zuo fa zhan] ; : [Yi yuan qi wang zheng fu li fa guan zhi wei jiao zhu]
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
11569688556
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=11569688556
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JQ1539.5.A71 2 ClassWeb
.