Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhang Daqian lin mo Dunhuang bi hua ji Da feng tang yong yin zhan = : Reproductions of the Dunhuang fresco mural paintings and seals of Zhang Daqian = Exposição de reproduções dos frescos de Dunhuang e de sinetes de Zhang Daqian
Author:
Zhang Daqian lin mo Dunhuang bi hua ji Da feng tang yong yin zhan (2001 : Aomen yi shu bo wu guan)
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
114140386
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=114140386
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent ND1049.C4523 1 ClassWeb
.