Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Peranakan Chinese politics in Java, 1917-1942
Author:
Suryadinata, Leo; Chen, Sunhua; Li, Xuemin, 1932-; Zhou, Nanjing
Formats:
   
Editions:
26
Total Holdings:
242
OCLC Work Id:
1080916
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1080916
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 959.82004951 152 Web Dewey
Edition: 23 323.119510598 13 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS632.3.C5 202 ClassWeb

Editions

Displaying 1 to 25 of 26
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 140082 LC Cataloged959.82004951 

(DDC 19)

050 LC CatalogedDS632.3.C5
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 47050 LC CatalogedDS632.3.C5
082959.800495105982 

(DDC 21)

Title爪哇土生华人政治 : 1917-1942 = Zhaowa tu sheng Hua ren zheng zhi : 1917-1942by Suryadinata, Leochi 13082323.119510598 

(DDC 23)

050DS632.3.C5
TitlePeranakan Chinese politics in Java : 1917-1942by Suryadinata, Leo, 1941-eng 7082959.82004951
Title爪哇土生華人的政治活動 = Zhao wa tu sheng hua ren de zheng zhi huo dong : 1917-1942by Liao, Jianyu (Judge)chi 4  
TitlePeranakan Chinese Politics in Java 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 3050DS632.C5
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 3082959.82004951 

(DDC 19)

050DS646.27
TitlePolitik Tionghoa peranakan di Jawa; : 1917-1942by Suryadinata, Leoind 3050DS632
TitlePeranakan Chinese politics in Java : 1917-1942by Suryadinata, Leound 3082323.119510598 

(DDC 19)

TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942und 2  
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 2082959.82004951 

(DDC 19)

050DS632.3.C5
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 1  
TitlePolitik Tionghoa peranakan di Jawaby Suryadinata, Leoind 1  
Title爪哇土生華人政治, 1917-1942 = <>by Suryadinata, Leochi 1050DS646.27
TitlePeranakan Chinese politics in Java 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 1  
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leo, 1941- ..eng 1  
TitlePolitik tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942by Suryadinata, Leoind 1050JA84
TitlePeranakan Chinese politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leound 1  
TitlePolitik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942by Suryadinata, Leoind 1  
TitlePolitik Tionghoa peranakan di Jawa : 1917-1942by Suryadinata, Leound 1  
Title爪哇土生华人的政治活动(一九一七-一九四二) = Zhao wa tu sheng hua ren de zheng zhi huo dong (1917-1942)by Suryadinata, Leo, 1941-chi 1050DS632.3
TitlePolitik Tionghoa peranakan di Jawa, 1917-1942by Suryadinata, Leound 1  
TitlePolitik Tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942by Leo Suryadinataind 1082305.89510598
TitlePolitik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942by Suryadinata, Leoind 1  
TitlePeranakan chinese : politics in Java, 1917-1942by Suryadinata, Leoeng 1  
Displaying 1 to 25 of 26
.