Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Nu li dang jia : lai zi yi bai yi shi wu wei zhi chang nu xing de zhen xin hua
Author:
Bang ni (Bonney, Grace)
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
10222671765
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10222671765
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 338.09252 1 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HD6057.5.U5 1 ClassWeb

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Displaying 1 to 1 of 1
.