Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhongguo gao zhong jiao shi de hui kui yu xue sheng zi zhu xue xi de guan xi = : The relationships between Chinese secondary teachers' feedback and students' self-regulated learning
Author:
Guo, Wenjuan,
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
10198016249
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=10198016249
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LB1033 1 ClassWeb
.