Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gong qing tuan Zhejiang Sheng li ci dai biao da hui he tuan sheng wei quan hui wen jian hui bian : 1949.10-2001.6
Author:
Zhang, Bing
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
101717996
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=101717996
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HQ799.C552 3 ClassWeb
.