Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Min zu shen fen, nü xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bian = Minzu shenfen nüxing yishi yu ziwo rentong : lun xinshiqi yilai shaoshuminzu nüzuojia xiaoshuo chuangzuo de lishi liubian
Author:
Tianpin 1982-
Formats:
   
Editions:
5
Total Holdings:
18
OCLC Work Id:
9614342664
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9614342664
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2278.5.M55 14 ClassWeb

FAST Subject Headings

Editions

Displaying 1 to 5 of 5
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title民族身份, 女性意识与自我认同 : 论新时期以来少数民族女作家小说创作的历史流变 = Minzu shenfen nüxing yishi yu ziwo rentong : lun xinshiqi yilai shaoshuminzu nüzuojia xiaoshuo chuangzuo de lishi liubian = Min zu shen fen, nü xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bian = Minzu shenfen nüxing yishi yu ziwo rentong : lun xinshiqi yilai shaoshuminzu nüzuojia xiaoshuo chuangzuo de lishi liubianby Tian, Pinchi 13050PL2278.5.M55
Title民族身份,女性意识与自我认同 : 论新时期以来少数民族女作家小说创作的历史流变 = Min zu shen fen,Nv xing yi shi yu zi wo ren tong : Lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bianby Tianpin 1982-chi 2  
Title民族身份、女性意识与自我认同 : 论新时期以来少数民族女作家小说创作的历史流变 = min zu shen fen nu xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nu zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bianchi 1  
Title民族身份,女性意识与自我认同 : 论新时期以来少数民族女作家小说创作的历史流变 = Min zu shen fen . nu xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nu zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bianby Tian, Pin, 1982-chi 1  
Title民族身份、女性意识与自我认同 : 论新时期以来少数民族女作家小说创作的历史流变 = Min zu shen fen, nü xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bianby Tian, Pinchi 1050PL2278.5.M55
Displaying 1 to 5 of 5
.