Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = Tyuna
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
Sŭk'ŭrin ap'eso t'udŏl taegi by Tyuna
LCC
  13 1 2001 2001
T'aep'yŏngyang hoengdan t'ŭkkŭp : Tyuna sosŏlchip by Tyuna
DDC/LCC
  20 1 2002 2002
Taerijŏn by Tyuna
DDC/LCC
  11 2 2006 2006
Yong ŭi i by Tyuna
LCC
  7 1 2007 2007
Pŭrok'olli p'yŏngwŏn ŭi hyŏlt'u : Tyuna ŭi tanp'yŏn sosŏlchip by Tyuna
LCC
  5 1 2011 2011
Chejŏbel : Tyuna changp'yŏn sosŏl = Jegebel by Tyuna
DDC/LCC
  7 2 2012 2012
Ajik ŭn sin i aniya : Tyuna yŏnjak sosŏlchip by Tyuna
LCC
  5 1 2013 2013
Myŏnse kuyŏk by Tyuna
DDC/LCC
  11 2 2013 2013
Mint'ŭ ŭi segye by Tyuna
DDC/LCC
  24 2 2018 2018
Kubujŏn by Tyuna
DDC/LCC
  17 2 2019 2019
Changnŭ segye rŭl ttŏdonŭn Tyuna ŭi t'amsagi : todaech'e iyagi ka mwŏnyago murŭsindamyŏn by Tyuna
DDC/LCC
  4 2 2019 2019
Yŏja chuin'gong man morŭnda : chaemi innŭn yŏnghwa k'ŭllisye sajŏn by Tyuna
DDC/LCC
  7 2 2019 2019
Tu pŏntchae yumo by Tyuna
DDC/LCC
  4 1 2019 2019
Arŭk'adia edo na nŭn issŏtta by Tyuna
DDC
  2 1 2020 2020
Tchakkung by Tyuna
DDC/LCC
  5 1 2020 2020
Arŭk'adia e to na nŭn issŏtta : Tyuna sosŏl by Tyuna
DDC/LCC
  8 2 2020 2020
Tchakkkung by Tyuna
LCC
  1 1 2020 2020
Namja chuin'gong egen ŏpta : chaemi innŭn yŏnghwa k'ŭllisye sajŏn by Tyuna
DDC/LCC
  8 2 2020 2020
Uri minari chom ch'aenggyŏ chuseyo : Tyuna sosŏl by Tyuna
LCC
  6 1 2021 2021
P'yŏnghyŏngch'u : Tyuna changp'yŏn sosŏl by Tyuna
DDC/LCC
  6 2 2021 2021
Displaying 1 to 20 of 20
.