Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Zhao, Xinshan"
Displaying 1 to 25 of 81
Title & Author Format Holdings Editions From To
Ke xue, yi shu, zhe xue duan xiang by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  33 9 1985 2012
Zhe xue yu ren lei wen hua by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  29 5 1988 1988
Wo shi Bei da liu ji sheng : shi de yi ba jin yao shi de gu shi by Zhao, Xinshan
LCC
  26 3 2004 2004
Laiyin he di tao sheng : lü Ou san ji by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  26 4 1996 1996
99 feng wei ji chu di qing shu = : 99 feng weijichude qingshu by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  23 2 2000 2000
Zhan zheng yu nan xing he er meng by Zhao, Xinshan
LCC
  22 2 1997 1997
Lang he yang di gu shi by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  22 3 1998 1998
Zhao Xinshan san wen jing xuan by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  21 4 1997 1997
Wo yan zhong de Xianggelila = : Shangri-la as I see it by Zhao, Xinshan
LCC
  19 3 1999 1999
Yi shu.ke xue.zhe xue duan xiang by Zhao, Xinshan
LCC
  19 3 1984 1987
Mozhate zhi hun = : The Spirit of Mozart by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  19 6 1996 2009
Yi ge ren he yi zuo cheng : Shanghai bai E Luosen ri ji by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  19 2 2012 2012
Ren lei wen ming de gong guo by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  19 4 1999 1999
Gu du he ji mo : qu san wu liao, fen sui dan diao by Zhao, Xinshan
LCC
  18 4 2008 2008
Ren lei wen ming zhi lü : you guan ren lei wen ming di jin he yan hua de zhe xue si kao = Renlei wenmingzhilu by Zhao, Xinshan
LCC
  17 4 2001 2011
Zhe xue yu dang dai shi jie by Zhao, Xinshan
LCC
  17 3 1986 1986
Li shi zhe xue shen gu li de hui yin : "tian wen di wen ren wen shen wen" da kuang jia nei de shi jie da li shi zhe xue by Zhao, Xinshan
LCC
  17 5 2007 2007
Meng hui Xianggelila = : Dream Shangri-la by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  17 4 2001 2001
San chong de ai : Zhao Xinshan sui bi by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  17 5 1996 1996
Beiduofen zhi hun = : Beiduofen zhihun = The Spirit of Beethoven by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  15 6 1988 1997
Zhan zheng yu nan xing he'ermeng = : War and male hormone by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  15 3 1997 1997
Xitele yu yi shu : Deguo yi shu shi shang zui ke chi di yi zhang by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  15 8 1995 1996
Wo gan wo dan wo si : Zhao Xinshan sui yu, duan xiang, si kao sui pian by Zhao, Xinshan
LCC
  14 7 2002 2003
Aomen xin hun = : Aomenxinhun by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  14 3 2006 2006
Pulangke zhi hun : Gan jue shi jie wu li ke xue shi jie shi zai shi jie by Zhao, Xinshan
DDC/LCC
  14 6 1992 1999
Displaying 1 to 25 of 81
.