Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Wanchai Tantiwitthayāphithak"
Displaying 1 to 24 of 24
Title & Author Format Holdings Editions From To
Khāo : watthanatham hǣng chīwit = Rice : Thai cultural life by Yaowanut Wētphādā
DDC/LCC
  12 4 1998 2000
Phiphitthaphan Chāng ʻĒrāwan kap satthā khō̜ng phūsāng by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  9 2 2005 2005
Kō̜n čha mai mī lomhāičhai samrap wan phrungnī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  9 2 1992 1992
Phom sak fō̜k by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  8 3 2004 2004
The last hero : chīwit læ khwāmtāi khō̜ng lūkphūchāi chư̄ Sư̄p Nākhasathīan by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  8 3 2014 2015
Na thī dūangtawan chāisǣng khā čha mai sūrop ʻīk tō̜ pai by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  8 5 1992 2015
<> by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  7 3 2005 2005
Mư̄a khwāmčhon khīantī phom : Suphot Thīrawatthanachai phū yū bư̄anglang Rōngbīa Yœ̄raman Tawandǣng by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  7 5 2019 2019
"ʻĒchīa tai" phračhao mai longlư̄m phǣndin mai lư̄anrāng by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  7 3 2014 2015
Notes from the editor = : Botbannāthikān Nittayasān Sārakhadī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  7 1 2010 2010
Čhāk Khlō̜ng Dān thưng Chīang Dāo : khwāmčhing thī hāi pai by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  7 1 2005 2005
Hok bā raksā lōk : rūam botsamphāt by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  6 1 2005 2005
First generation kāndœ̄nthāng khō̜ng khon run sư̄a phư̄n mō̜n bai by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  6 2 2019 2019
A man called Puey : 100 pī chātakān Pūai ʻƯngphākō̜n, kū chāichān chāt chư̄a chātrī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  5 1 2016 2016
Hētphon khō̜ng kānmī chīwit yū : [1] by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  5 3 1467 2010
Hētphon khō̜ng kānmī chīwit yū 3 : rūam botkhwām khatsan čhāk nakkhīan rāngwan Sībūraphā Phō̜. Sō̜.2554 by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  4 4 2014 2014
Khon klā by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  4 1 2001 2001
Notes from the editor botbannāthikān Nittayasān Sārakhadī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  3 2 1467 2010
Botsamphāt khatsan čhāk 20 pī Sārakhadī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  2 2 2005 2005
Wild side : nai nām khō̜ng thammachāt by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  2 1 2017 2017
Wild side nai nām khō̜ng thammachāt by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  2 2 2017 2017
The Erawan museum : convergence of dreams, faith and gratitude by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  2 1 2006 2006
Laksūt khon klā rop phisēt by Wanchai Tantiwitthayāphithak
LCC
  1 1 1995 1995
Khon khư̄an nam pā kālǣksī by Wanchai Tantiwitthayāphithak
DDC
  1 1 2003 2003
Displaying 1 to 24 of 24
.