Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Rungʻarun Na Sonthayā"
Displaying 1 to 25 of 48
Title & Author Format Holdings Editions From To
A Sandy Path near the Lake : in search of the Illusory Khemananda by Rungʻarun Na Sonthayā
DDC/LCC
  977 2 2015 2015
The step : selected poems of K. Khemananda by Rungʻarun Na Sonthayā
DDC/LCC
  21 2 1991 1991
Traitrō̜ng mō̜ng lak : botkhwām wādūai sātsanā læ pratyā by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  19 5 1990 2000
Know not a thing : insights into dynamic meditation by Rungʻarun Na Sonthayā
DDC/LCC
  16 3 1997 1997
Lōk khư̄ khrō̜pkhrūa dīeo by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  15 2 1990 1990
Nư̄ang nai khwāmngām : bot sonthanā læ samphāt by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  12 2 2003 2003
Dǣ mit phū sawǣnghā khwāmrak by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  12 8 1977 1979
<> by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  12 3 2002 2018
Thammawithat by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  11 4 1998 1998
<> by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  9 6 1464 2011
Khēmanantha : nakkhīan rāngwan ʻammata læ sinlapin hǣng chāt by Rungʻarun Na Sonthayā
DDC/LCC
  7 1 2008 2008
ʻAn nư̄ang kap thāng Thai by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  7 3 1995 2011
Thāng sāi klai thalēsāp : ʻattachīwaprawat chūang sawǣnghā māyā chīwit khō̜ng Khēmanantha by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  6 1 2007 2007
Khaokhwan wannakam : prīchāyān nai pritsanātham hǣng mēthī būraphā by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  6 3 2000 2000
<> by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  6 4 1997 2004
<> by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  6 4 1468 2011
<> by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  6 5 2005 2005
Chāttiphan Phraphutthačhao : tām khao khwāmkhit Thān ʻĀčhān Sūan Mōk by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  5 1 2008 2008
Rœ̄ng ram cham dư̄an chāi : sēnsāiraisinlapasamai by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  5 3 1984 1984
Thalē Sāp Songkhlā : mō̜radok thammachāt læ watthanatham by Niphatphō̜n Phengkǣo
LCC
  5 2 2000 2000
Sǣng dāo lae khondœ̄nthāng by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  5 4 1983 1984
Thamma banyāi rư̄ang dǣ prachāchon Sayām by Rungʻarun Na Sonthayā
  4 3 1978 1978
Friendly Hill : the artless art of K. Khemananda by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  4 1 1984 1984
The valley : selected poems by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  4 1 1983 1983
ʻUppamā hǣng chīwit by Rungʻarun Na Sonthayā
LCC
  4 2 1979 1984
Displaying 1 to 25 of 48
.