Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Prīchā Chāngkhwanyư̄n"
Displaying 1 to 19 of 19
Title & Author Format Holdings Editions From To
Wiphāk kānchai Phāsā Thai : rūam botkhwām čhāk khō̜lam Pākkā Khonnok, Sangkēt Phāsā læ Čhaptā Phāsā Thai by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  20 9 1997 2017
Thammawatčhanawōhān Thai by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
DDC/LCC
  20 6 1992 1997
Khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Phratraipidok by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  19 4 1991 1995
Thammarat-thammarāchā by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  14 4 1999 2005
Khwāmkhit thāng kānmư̄ang khō̜ng Thān Phutthathāt Phikkhu by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  12 2 1995 1995
Prīchā withat : mummō̜ng manutsayasāt sangkhom læ kānsưksa by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  10 3 2016 2017
Pratyā hǣng ʻudommakān thāng kānmư̄ang by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  10 2 1990 1990
Thatsana thāng kānmư̄ang khǭng Phraphutthasātsanā by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  10 3 1997 1997
Phư̄nthān khō̜ng kānchai phāsā by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  9 2 1974 1974
Manut kap satsanā by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  9 4 2000 2010
Prīchā withat mum mō̜ng phāsā Thai by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  5 3 2017 2017
Sattrī nai khamphī Tawanʻō̜k by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
DDC/LCC
  5 1 1998 1998
Manōthat watthanatham by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  5 2 2017 2017
Khunkhā læ kānpramœ̄nkhunkhā kīeokap chīwit læ sangkhom : thōt prahān chīwit by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  4 1 2008 2008
Khwāmrū phư̄nthān samrap kanchai phāsā by Pricha Changkhwanyun
LCC
  4 2 1982 1982
<> by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  3 3 1981 1981
Rabop pratyā kānmư̄ang nai Mānawathammasāt by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
LCC
  2 1 1986 1986
Kānwičhai thāng manutsayasāt : bot sarup čhak thī prachum nakmanutsayasāt by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
DDC
  1 1 2004 2004
Sinlapa kānkhīan by Prīchā Chāngkhwanyư̄n
DDC
  1 1 1982 1982
Displaying 1 to 19 of 19
.