Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương"
Displaying 1 to 7 of 7
Title & Author Format Holdings Editions From To
We will win : statement by the Central Committee of the South Vietnam National Front for Liberation (March 22, 1965) : statement by the Vietnam Fatherland Front Central Committee (March 27, 1965 : appeal by the Vietnam Fatherland Front Central Committee (April 6, 1965) by Mặt trận dân tộc giải phóng miè̂n nam Việt Nam. Ủy ban trung ương
LCC
  68 9 1965 1966
Lược sử mặt trận dân tộc thó̂ng nhá̂t trong cách mạng Việt Nam by Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương
LCC
  9 4 1991 1995
Phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong phòng, chống HIV và AIDS = : Promoting the roles of faith based organisations in confronting HIV and AIDS in Vietnam by Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương
DDC/LCC
  8 2 2010 2010
Statement by the Vietnam Fatherland Front Central Committee expressing full support for the statement by the South Vietnam National Front for Liberation by Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương
LCC
  3 1 1965 1965
Hội nghị lần thứ tám Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương, Mặt trận tỏ̂ quốc Việt Nam, khóa VI by Mặt trận tỏ̂ quốc Việt Nam. Ủy ban trung ương. Hội nghị Đoàn chủ tịch
LCC
  2 1 2007 2007
Dự thảo văn kiện Đại hội IV Mặt trận tỏ̂ quó̂c Việt Nam by Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương
LCC
  1 1 1993 1993
Report of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front of the fourth tenure at the fifth National Congress of the Vietnam Fatherland Front : summary ; Statute of the Vietnam Fatherland Front by Mặt trận tổ quốc Việt-Nam. Ủy ban trung ương
LCC
  1 1 2000 2000
Displaying 1 to 7 of 7
.