Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Mēliarakēs, Antōnios"
Displaying 1 to 25 of 27
Title & Author Format Holdings Editions From To
Geōgraphia politikē nea kai archaia tou nomou Argolidos kai Korinthias meta geōgraphikou pinakos tou nomou by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  46 6 1886 1886
Vasileios Digenēs Akritas . by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  37 6 1881 1881
Kykladika : ētoi, geōgraphia kai historia tōn Kykladōn nēsōn apo tōn archaiotatōn chronōn mechri tēs katalēpseōs autōn hypo tōn Phrankōn by Mēliarakēs, Antōnios
DDC/LCC
  33 3 1874 1874
Basileios Digenēs Akritas : epopoiia Byzantinē tēs 10ēs hekatontaetēridos kata to en andrōi aneurethen cheirographon by Mēliarakēs, Antōnios [Author; Other]
DDC/LCC
  27 11 1881 1920
Hypomnēmata perigraphika tōn Kykladōn nēsōn kata meros by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  27 9 1880 1928
Historia tou vasileiou tēs Nikaias kai tou despotatou tēs Ēpeirou (1204-1261) by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  24 6 1898 1898
Neoellēnikē geōgraphikē philologia : ētoi, Katalogos tōn apo tou 1800-1889 geōgraphēthentōn hypo Hellēnōn by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  22 4 1889 1889
Meletē peri tēs Theseōs tou Ioniou Pelagous en tēi archaia kai neai geōgraphiai by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  17 3 1888 1888
Oikogeneia Mamōna : Historikē kai genealogikē meletē tēs Oikogeneias Mamōna apo tēs emphaniseōs eutēs en tē historia mechri sēmeron, 1248-1902 by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  15 4 1902 1902
Oikogeneia Mamōna : historikē kai genealogikē meletē tēs oikogeneias Mamōna apo tēs emphaniseōs autēs en tē historia mechri sēmeron, 1248-1902 by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  13 5 1902 1988
Hodoiporika Makedonias, Ēpeirou kai Thessalias . by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  12 2 1878 1878
Geōgraphia politikē nea kai archaia tou nomou Kephallēnias : Kephallēnia, Ithakē, Atokos, Arkoudi, Kalamos, Kastos kai Echinades ; meta geōgraphikou pinakos by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  10 4 1890 1997
Kykladika, ētoi, Geōgraphia kai historia tōn Kykladōn nēsōn apo tōn archaiotatōn chronōn mechri tēs katalēpseōs autōn hypo tōn Phrankōn by Mēliarakēs, Antōnios
DDC/LCC
  9 3 1874 1991
Peri tōn Elgineiōn marmarōn by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  8 1 1994 1994
Historia tou vasileiou tēs Nikaias kai tou despotatou tēs Ēpeirou by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  4 1 1898 1898
Geōgraphia politikē nea kai archaia tu nomu Argolidos kai Korinthias : meta geōgraphiku pinakos tu nomu by Mēliarakēs, Antōnios
  3 1 1886 1886
Hodēgos tōn haplōn topographikōn perigraphōn by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  3 2 1882 1901
Neoellēnikē geōgraphikē philologia : ētoi katalogos tōn apo tou 1800-1889 geōgraphēthentōn hypo Hellēnōn by Mēliarakēs, Antōnios
DDC
  3 2 1889 1981
Neoellēnikē geōgraphikē philologia : ētoi katalogos tōn apo tou 1800-1889 geōgraphēthentōn hypo Hellēnōn by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  3 2 1889 1889
Meletē peri tēs Theseōs tou Ioniou Pelagous en tēi archaiai kai neai geōgraphiai by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  3 1 1888 1888
Oikogéneia Mamōná : Istorikī́ kai genealogikī́ melétī tīs oikogéneias Mamōná apó tīs emfaníseōs autī́s en tī istoría méchri sī́meron (1248-1902) by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  2 1 1902 1902
Oikogeneia Mamōna istorikē kai genealogikē meletē tēs oikogeneias Mamōna apo tēs emphaniseōs agtēs en tē istoria mechri sēmeron : (1248-1902) by Mēliarakēs, Antōnios
DDC
  2 1 1987 1987
<> by Mēliarakēs, Antōnios
DDC
  2 1 1995 1995
Oligai lēxeis peri tēs katagōgēs tou Skendērmpeē by Mēliarakēs, Antōnios
LCC
  1 1 1876 1876
Kykladika, ̄etoi, Gēographia kai istoria t̄on Kyklad̄on n̄es̄on apo t̄on archaiotat̄on chron̄on mechri t̄es katal̄epsēos aut̄on ypo t̄on Phragk̄on by Mēliarakēs, Antōnios
DDC
  1 1 1874 1874
Displaying 1 to 25 of 27
.