Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Kim, Chung-hyŏk, 1971-"
Displaying 1 to 25 of 30
Title & Author Format Holdings Editions From To
The library of musical instruments : stories by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  68 5 2008 2016
Yuri pangp'ae by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
LCC
  42 2 2014 2014
Na nŭn nongdam ida : Kim Chung-hyŏk changp'yŏn sosŏl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  39 1 2016 2016
Katcha p'al ro hanŭn p'oong : Kim Chung-hyŏk sosŏl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  39 1 2015 2015
Tangsin ŭi kŭrimja nŭn wŏryoil : Kim Chung-hyŏk changp'yŏn sosŏl = Your shadow is a monday by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  36 2 2014 2014
Akkidŭl ŭi tosŏgwan : Kim Chung-hyŏk sosŏl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  34 3 2008 2008
Chombidŭl : Kim Chung-hyŏk changp'yŏn sosŏl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  27 3 2010 2010
P'enggwin nyusŭ : Kim Chung-hyŏk sosŏlchip by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  27 1 2006 2006
Misŭt'ŏ monoreil : Kim Chung-hyŏk changp'yŏn sosŏl = Mr. Monorail by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  21 3 2011 2011
Cái bóng của bí mật : cái bóng của bị mật dài đằng đẵng như một ngày thứ hai by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  16 3 2014 2017
La bibliothèque des instruments de musique : micro-fictions by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  16 3 2012 2012
Il ch'ŭng, chiha il ch'ŭng = : 1F/B1 : Kim Chung-hyŏk sosŏl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
LCC
  16 2 2012 2012
Jiang shi cun by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  13 2 2016 2016
Bus errant by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  13 3 2013 2013
Yunik'ŭk'ŭhan ch'onŭngnyŏkchadŭl by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  12 1 2020 2020
Zombies, la descente aux enfers by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  12 2 2014 2014
The library of musical instruments by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  12 2 2016 2016
Dein Schatten ist ein Montag : Roman by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  11 1 2019 2019
Kŭkchang pak ŭi Hich'i K'ok'ŭ by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  11 1 2020 2020
Misŭt'ŏ Monoreil = : Mr. Monorail by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  10 2 2011 2011
Les ombres du lundi by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC
  10 2 2016 2016
Meidŭ in kongjang : Sosŏlga Kim Chung-hyŏk ŭi ipch'ejŏgin kongjang sanch'aekki by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  8 2 2014 2014
Muŏt idŭn ssŭge toenda : sosŏlga Kim Chung-hyŏk ŭi ch'angjak ŭi pimil by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  8 2 2017 2017
Padi mubing : sosŏlga Kim Chung-hyŏk ŭi mom esei by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
LCC
  6 2 2016 2016
Hyuga chungin sich'e by Kim, Chung-hyŏk, 1971-
DDC/LCC
  6 2 2019 2019
Displaying 1 to 25 of 30
.