Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "Kalbāsī, Muḥammad"
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
Ū : majmuʻah-i dāstān by Kalbāsī, Muḥammad
DDC/LCC
  15 1 2018 2018
Ṣūrat-i babr by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  12 1 2009 2009
al-Khaṣāʼiṣ al-ʻAbbāsīyah by Kalbāsī, Muḥammad Ibrāhīm
LCC
  8 1 2004 2004
Sarbāz-i kūchak : majmūʻah-i dāstān by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  8 4 1358 1979
al-Rasāʼil al-rijālīyah by Kalbāsī, Muḥammad ibn Muḥammad Ibrāhīm, 1831 or 1832-1897 or 1898
LCC
  7 2 2001 2007
Sarbāz-i kūchik, : majmūʻah-i dāstān [az] Muḥammad Kalbāsī by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  7 2 1979 1979
Sarbāz-i kūchik, : majmū ah-i̊ dāstān [az] Muḥammad Kalbāsī. [Chāp-i 1.] by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  5 4 1979 1980
Hādhā Kitāb fawāʼid al-sanīyah fī al-aḥkām al-fiqhīyah by Najafī al-Kalbāsī, Muḥammad Ibrāhīm
LCC
  5 4 1923 1925
Risālahʹhā-yi iʻtiqādī va kalāmī by Kalbāsī, Muḥammad Riz̤ā, 1878-1964
LCC
  2 1 2017 2017
Khāndān-i Kalbāsī : sharḥ-i aḥvāl-i faqīh va marjiʻ-i nāmī Āyat Allāh Allāmah Ḥājjī Muḥammad Ibrāhīm Karbāsī, mashhūr bih Kalbāsī, pidar va awlād va aḥfādash by Kalbāsī Ḥāyirī, Muḥammad
LCC
  2 1 2002 2002
Risālahʹhā-yi akhlāqī va ʻirfānī by Kalbāsī, Muḥammad Riz̤ā, 1878-1964
LCC
  2 1 2017 2017
ʻAllāmah Ḥājjī Kalbāsī dar kutub-i tarājim va rijāl by Kalbāsī, Muḥammad ibn Muḥammad Ibrāhīm, 1831 or 1832-1897 or 1898
LCC
  2 1 2012 2012
Risālah fī ḥujjīyat al-ẓann . by Kalbāsī, Muḥammad ibn Muḥammad Ibrāhīm, 1831 or 1832-1897 or 1898
LCC
  2 1 1899 1899
Kitāb al-saʻah wa-al-rizq by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  2 1 2003 2003
al-Khaṣāʼiṣ al-ʻAbbāsīyah by Najafī al-Kalbāsī, Muḥammad Ibrāhīm
LCC
  2 1 2004 2004
Nijāt al-bashar : dar bayān-i uṣūl-i dīn va rad by Kalbāsī, Muḥammad Ibrāhīm
LCC
  1 1 1931 1931
Khayr al-aʻmāl li-ziyādat al-rizq wa-al-māl by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  1 1 2006 2006
Nukhbah by Kalbāsī, Muḥammad Ibrāhīm
LCC
  1 1 1882 1882
Anīs al-layl dar sharḥ-i Duʻā-yi Kumayl by Kalbāsī, Muḥammad Riz̤ā, 1878-1964
LCC
  1 1 2015 2015
Vusʻat-i rizq va rūzī : dar gustarah-ʼi aḥādīs̲ va rivāyāt by Kalbāsī, Muḥammad
LCC
  1 1 2002 2002
Displaying 1 to 20 of 20
.