Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: author = "ʻAbbās, Muḥammad, 1945-"
Displaying 1 to 25 of 30
Title & Author Format Holdings Editions From To
Dīwān Abī Bakr al-Khuwārizmī by Khuwārizmī, Muḥammad ibn al-ʻAbbās, 934 or 935-993 or 994
DDC/LCC
  45 3 1997 1997
Shiʻrīyat al-ḥadath al-nathrī by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  22 6 2007 2007
Thūwār-- ʻuẓamāʼ by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  21 3 1990 2005
Muthaqqafūn-- fī rikāb al-thawrah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  18 2 2004 2004
Nidāʼ al-ḥaqq : shahādāt tārīkhīyah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  17 3 2001 2003
Khuṣūmāt tārīkhīyah : Maṣālī - al-Dabbāghīn, Bin Billah - ʻAbbān, Bin Būlʻīd - ʻAjjūl, Bin Ṣaddūq - Shakkāl by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  16 1 2010 2010
al-Intifāḍāt al ʻArabīyah bayna al ʻafawīyah ... wa-al-barmajah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  16 2 2013 2013
al-Waṭan-- wa-al-ʻashīrah : tashrīḥ azmah, 1991-1996 by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  16 2 2005 2005
al-Ḥulm wa-al-tarīkh, 1930-1962 by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  15 2 2013 2013
al-Indimājīyūn al-judud by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  14 2 1993 1993
Kifāḥ al-dam ... wa-al-qalam : shahādāt tārīkhīyah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  13 1 2015 2015
Fī mabāḥith amn al-waṭan by ʻAbbās, Muḥammad, al-Duktūr
LCC
  12 2 1998 1998
al-Thawrah al-Jazāʼīrīyah : naṣr bi-la-thaman, 1954-1962 by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  12 3 2007 2007
Ightiyāl ... ḥulm : aḥādīth maʻa Bū Ḍiyāf by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  12 2 2001 2003
Rūwād-- al-waṭanīyah : shahādāt 28 shakhṣīyah waṭanīyah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  12 3 2004 2004
al-Ḥājj Miṣālī-- al-waṭanī al-thāʼir bayna Ghāndī-- wa-Hūshī Mīnah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  10 1 2011 2011
Aṣālah-- Jazāʼirīyah : Mahrī, Saʻd Allāh-- by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
DDC/LCC
  9 2 2015 2015
al-Thawrah al-Jazāʼirīyah : min al-fikrah-- ilá al-naṣr by ʻAbbās, Muḥammad al-Sharīf, 1936-
LCC
  9 2 2014 2014
Fuṣul min-- malḥamat al-taḥrīr by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  9 1 2012 2012
Fursān al-ḥurrīyah : shahādāt tārīkhīyah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  8 1 2001 2003
Dīwān Nayl al-murād by Ibn Māmīn, al-Turād ibn ʻAbbās ibn al-Ḥaḍramī ibn Muḥammad Fāḍil, 1887-1945
LCC
  7 1 2016 2016
Dūghūl-- wa-al-Jazāʼir : aḥdāth, qaḍāyā, shahādāt by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  6 1 2007 2007
Fī kawālīs al-tārīkh.. : murāfaʻah.. fī sabīl al-istiqlāl by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  6 1 2015 2015
Min waḥy al-tārīkh by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  5 2 2016 2016
Rūwād al-waṭanīyah by ʻAbbās, Muḥammad, 1945-
LCC
  2 1 1992 1992
Displaying 1 to 25 of 30
.