Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Tong xin hu zhu Zhong qiao xin : Zhong qiao hu zhu hui er shi yi zhou nian chou kuan wan hui = S.U.C.C.E.S.S. 21st anniversary fundraising gala dinner program
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
53070898
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=53070898
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 362.84951071 1 Web Dewey
Edition: 22 362.84951071 1  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HV110.V3 1 ClassWeb
.