Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Learning and scholarship--Government policy
Displaying 1 to 14 of 14
Title & Author Format Holdings Editions From To
Proposed legislation--Lifelong Learning Act of 1992 : message from the President of the United States transmitting a draft of proposed legislation entitled "Lifelong Learning Act of 1992." by United States. President (1989-1993 : Bush)
LCC
  206 2 1992 1992
Metternich und die Wissenschaften : 2 by Kadletz-Schöffel, Hedwig
DDC/LCC
  73 14 1992 1992
Die BFI-Policy-Arena in der Schweiz : Akteurskonstellation in der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik by Pasternack, Peer
DDC/LCC
  34 5 2016 2016
Taqrīr Lajnat al-Khadamāt ʻan mawḍūʻ naḥwa siyāsah thaqāfīyah lil-insān al-Miṣrī by Egypt. Majlis al-Shūrá. Lajnat al-Khadamāt
LCC
  18 2 1985 1985
Tudomány és politika : Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban by Orosz, László, 1925-
DDC/LCC
  12 6 2014 2015
Savetovanje o osnovnim elementima naučne politike u SR Srbiji : održano 20. novembra 1980. u Beogradu by Bogdanović, Dimitrije
LCC
  9 4 1981 1981
Jing shen de mu fang yu gui xun : Xue shu huo dong de zhi du hua yu xue shu ren de sheng tai by Yan, Guangcai, 1966-
LCC
  7 3 2011 2011
Inquiry into implementation of the Learning and Skills (Wales) Measure 2009 = : Ymchwiliad i weithredu mesur dysgu a sgiliau (Cymru) 2009 by Wales. National Assembly. Children and Young People Committee
DDC
  6 3 2012 2012
Chisik ŭi kongongsŏng tillema : chisik chaehwa nŭn muŏt igo, ŏttŏk'e konggong i nuril kŏt in'ga
LCC
  4 1 2015 2015
Han'guk Haksul Chinhŭng Chaedan simnyŏnsa, 1981-1990
DDC/LCC
  3 2 1991 1991
Taqrīr Lajnat al-Khadamāt ʻan naḥwa siyāsah thaqāfīyah lil-insān al-Miṣrī by Egypt. Majlis al-Shūrá. Lajnat al-Khadamāt
LCC
  2 1 1985 1985
Research and practice on science and technology innovation incubating system by Chunming, She
DDC
  1 1 2003 2003
Haksul Chinhŭng Chaedan sosik = : Korea Research Foundation newsletter by Han'guk Haksul Chinhŭng Chaedan
LCC
  1 1 ???? ????
Thitthāng læ phǣn wičhāi pī ngop pramān 2544-2546 kap nayōbāi læ nǣothāng kānwičhai khō̜ng chāt chabap thī 6 (Phō̜. Sō̜. 2545-2549) phư̄a chai nai kānwikhro̜ trūatsō̜p phǣnngān wičhai læ khrōngkān wičhai khō̜ng sūan rātchakān læ ratthawisāhakit thī sanœ̄ khō̜ ngop pramān pračham pī 2546 tām mati khana ratthamontrī
LCC
  1 1 2001 2001
Displaying 1 to 14 of 14
.