Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Korean fiction--Study and teaching
Displaying 1 to 25 of 27
Title & Author Format Holdings Editions From To
Hyangga, kojŏn sosŏl kwan'gye nonjŏ mongnok, 1890-1982 by Hwang, P'ae-gang, 1929-
LCC
  27 3 1984 1984
Kojŏn sosŏl ŭi kyoyuk kwa maech'e by Kwŏn, Sun-gŭng
DDC/LCC
  13 4 2007 2007
Munhak pip'yŏng kwa sosŏl kyoyuk by Kim, Sŏng-jin (Professor of Korean language education)
DDC/LCC
  11 2 2012 2012
Sŏrhwa, kososŏl kyoyungnon
DDC/LCC
  10 2 2002 2002
Sosŏl kyoyuk ŭi maengnak by Kim, Tong-hwan, 1961-
DDC/LCC
  9 2 2018 2018
Sosŏl kyoyuk ŭi pangpŏp yŏn'gu by Kim, Sang-uk
LCC
  7 1 1996 1996
Kojŏn sosŏl kyoyuk ŭi kwaje wa panghyang by Han'guk Kososŏl Hakhoe
LCC
  7 2 2005 2005
Hyangga, kojŏn sosŏl kwan'gye nonjŏ mongnok, 1983-1992 by Hwagyŏng Kojŏn Munhak Yŏn'guhoe
LCC
  7 2 1993 1993
Han'guk hyŏndae sosŏl kyoyungnon by Sŏn, Chu-wŏn
DDC/LCC
  6 3 2014 2014
Hyŏndae sosŏl ŭi iron kwa kipŏp by Yi, Kyu-jŏng, 1937-
LCC
  6 1 1998 1998
Kaejŏng kugŏkwa kyoyuk kwajŏng e ttara saeropke chipp'il han kojŏn sosŏl kyoyungnon
LCC
  6 1 2013 2013
Chunggosaeng i kkok ilgŏya hal Han'guk kojŏn sosŏl 35
LCC
  5 2 2005 2005
Sosŏl kyoyuk ŭi pangbŏpchŏk mosaek by Kim, Tong-hwan, 1961-
DDC/LCC
  5 2 2018 2018
Sŏsa p'yohyŏn kyoyungnon yŏn'gu by Im, Kyŏng-sun, 1965-
DDC/LCC
  5 3 2003 2003
Kaejŏng Kugŏkwa kyoyuk kwajŏng e ttara saeropke chipp'il han kojŏn sanmun kyoyungnon by Kim, P'ung-gi
LCC
  4 1 2015 2015
Han'guk sosŏl kyoyuksa yŏn'gu by Chʻoe, Hyŏn-sŏp
LCC
  4 2 1989 1989
Kŏkkuro ingnŭn sosŏl iyagi : Han'guk taep'yo munhak tchogae pogi by Kang, Yong-jun
LCC
  4 1 2010 2010
Sosŏl kyoyuk ŭi wŏlli wa pangpŏp by Sŏn, Chu-wŏn
DDC/LCC
  4 2 2003 2003
Sosŏl pangbŏmnon ŭl t'onghan sosŏl kyoyuk by Yi, Sang-u, 1942-
DDC/LCC
  3 2 1999 1999
Han'guk kojŏn sosŏl kangdok
LCC
  3 1 1989 1989
Chung-gosaeng i kkok ilgŏya hal Han'guk kojŏn sosŏl : 40
LCC
  2 1 2013 2013
<> by Sŏ, Yu-gyŏng
DDC/LCC
  2 2 2002 2002
Sosŏl palgyŏn by Song, Ha-ch'un
LCC
  2 1 1999 1999
Sosŏl ŭi ch'ŏt mannam : hwaryongbuk
LCC
  1 1 2018 2018
Kojŏn sosŏr-ŭi kyoyuk-kwa maech'e by Kwŏn, Sun-gŭng
LCC
  1 1 2007 2007
Displaying 1 to 25 of 27
.