Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Hanmun sosŏl (Korean fiction)
Displaying 1 to 25 of 81
Title & Author Format Holdings Editions From To
Score one for the dancing girl, and other selections from the Kimun chʻonghwa : a story collection from nineteenth-century Korea by Kim, Tong-uk, 1922-1990
DDC/LCC
  955 12 2016 2018
Yijo Hanmun tanp'yŏnjip by Yi, U-sŏng
DDC/LCC
  41 6 1973 1997
Chŏllan ŭi soyongdori sok esŏ
DDC/LCC
  39 2 2007 2007
Han'guk Hanmun sosŏlsa by Ch'a, Yong-ju
DDC/LCC
  37 4 1989 2003
Hanguo gu dai Han wen xiao shuo shi lüe by Jin, Kuanxiong, 1951-
LCC
  28 2 2011 2011
P'yŏnok kiugi by Cho, Hŭi-ung
DDC/LCC
  27 2 2002 2002
Hanmun sosŏl kwa yongmang ŭi kujo = : The Korean novels in Chinese and the structure of the desire by Yun, Ch'ae-gŭn, 1965-
DDC/LCC
  22 3 2008 2008
19-segi sosŏlsa ŭi saeroun mosaek : chisik, inyŏm, seksyuŏllit'i rŭl chungsim ŭro by Kim, Kyŏng-mi, 1960-
DDC/LCC
  20 2 2011 2011
Chaoxian gu dai Han wen xiao shuo de wen ti sheng cheng ji qi wen hua xu shi yan jiu by Li, Juan, 1974 August-
LCC
  19 3 2016 2016
Han'guk kŭndae Hanmunch'e sosŏl yŏn'gu : 1906-yŏn sinmun yŏnjae sosŏl ŭl chungsim ŭro = Modern Korean fiction in classical Chinese : a study of newspaper serials from 1906 by Yun, Sŏng-nyong
LCC
  18 1 2019 2019
Han'guk Hanmun sosŏl kyohap kuhae = : A critical edition of selected Korean fiction in Chinese by Pak, Hŭi-byŏng
DDC/LCC
  18 4 2005 2005
Namgarok : Han'guk ch'oego ŭi chŏnjaeng, chonggyo, hwansang sosŏl by Ch'oe, Man-sŏng
DDC/LCC
  17 3 2008 2008
Hanmun sosŏl ŭi t'ongsoksŏng by Yang, Sŭng-min
LCC
  15 1 2008 2008
19-segi Chosŏn ŭi sosŏlga wa Hanmun changp'yŏn sosŏl by Yi, Ki-dae
DDC/LCC
  15 2 2010 2010
Chosŏn hugi chaeja kain sosŏl kwa t'ongsokchŏk hanmun sosŏl by Kim, Chŏng-suk, 1971-
LCC
  15 1 2006 2006
Han'guk kososŏl kwallyŏn charyojip by Muak Kososŏl Charyo Yŏn'guhoe
LCC
  15 2 2001 2001
Yijo Hanmun tanp'yŏnjip
DDC/LCC
  15 2 2018 2018
Saero palgurhan ch'ogi kungmun, kungmunbon sosŏl : "Mukchae ilgi" sojae <Sŏl Kong-ch'an chŏn>, <Wang Si chŏn>, <Wang Si-bong chŏn>, <Pigun chŏn>, <Chusang chŏn>
DDC/LCC
  15 2 1998 1998
Saero palgurhan "Chusaeng chŏn", "Wisaeng chŏn" ŭi charyo wa haesŏk by Kan, Ho-yun, 1961-
DDC/LCC
  14 3 2008 2008
Sŏoksŏl : Myŏngbaesinjŏn by Chŏng, Pyŏng-ho, 1965- [Translator; Writer of added commentary]
LCC
  14 3 2014 2014
Kugyŏk kimun ch'onghwa
LCC
  14 1 1996 1996
Yŏkchu Chosŏn hugi set'ae sosŏlsŏn
DDC/LCC
  14 2 1999 1999
Yŏngung sosŏl : kyogambon Han'guk hanmun sosŏl by Chang, Hyo-hyŏn
LCC
  13 2 2007 2007
Saebyŏk kangka e haeoragi unŭn sori : kugyŏk kimun ch'onghwa by Kim, Tong-uk, 1954-
LCC
  12 2 2008 2008
Han'guk yadam ŭi chŏn'gae yangsang kwa kŭ ŭimi by Yi, Sin-sŏng, 1946-
DDC/LCC
  12 3 2006 2006
Displaying 1 to 25 of 81
.