Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Epic literature, Persian
Displaying 1 to 25 of 123
Title & Author Format Holdings Editions From To
The epic of the kings; : Shah-nama, the national epic of Persia by Firdausī 940-1020
DDC/LCC
  4270 534 1251 2021
The virgin and her lover : fragments of an ancient Greek novel and a Persian epic poem by Hägg, Tomas
DDC/LCC
  1673 25 2003 2003
Faramarz, the Sistani hero : texts and traditions of the Faramarzname and the Persian epic cycle by Zutphen, Marjolijn van (Marjolijn Elisabeth), 1973-
DDC/LCC
  938 10 2011 2014
The Persian Alexander : the first complete English translation of the Iskandarnāma by Niẓāmī Ganjavī, 1140 or 1141-1202 or 1203
DDC/LCC
  829 13 2017 2018
Suhrāb and Rustam; : a poem from the Shāh nāmah of Firdausi by Firdousi, Abū-al Qāsem, 0940-1020
DDC/LCC
  450 44 1814 2016
The Persian Alexander : the First Complete English Translation of the Iskandarnama by Venetēs, Euangelos
DDC/LCC
  433 1 2017 2017
The seven wise princesses : a medieval Persian epic by Tarnowska, Wafa'
DDC/LCC
  371 8 2000 2003
The Iranian national epic, or, The Shahnamah by Nöldeke, Theodor 1836-1930
DDC/LCC
  295 47 1327 2019
The Shahnama of Shah Tahmasp : the Persian Book of kings by Firdūsī
DDC/LCC
  274 12 2011 2014
Shahnameh : the epic of the Persian kings by Sadri, Ahmad
DDC/LCC
  214 9 2013 2018
Love and war : adventures from the Firuz shāh nāma of Sheikh Bighami by Bīghamī, Muḥammad ibn Aḥmad
DDC/LCC
  205 14 1960 2002
The romance tradition in Urdu : adventures from the Dastan of Amir Hamzah by Bilgrāmī, ʿAbdullāh Ḥusain
DDC/LCC
  190 5 1991 1991
The illustration of an epic : the earliest Shahnama manuscripts by Simpson, Marianna Shreve, 1949-
DDC/LCC
  134 13 1978 1979
Alexandre le Grand en Iran = : Le Dârâb Nâmeh by Abū Ṭāhir Ṭarsūsī, Muḥammad ibn Ḥasan
DDC/LCC
  93 18 1965 2005
The arts of Iran in Istanbul and Anatolia : seven essays by Davidson, Olga M.
DDC/LCC
  90 7 2018 2019
Shah nameh : stories retold from Firdusi by Firdawsī
DDC/LCC
  45 6 1906 2004
Samak-i ʻAyyār by Farāmurz Khudādād ibn ʻAbd Allāh al-Kātib al-Arrajānī
LCC
  41 20 1362 2009
Shānāme; : Perushia eiyū jojishi by Firdawsī
LCC
  41 4 1969 1969
The epic of the kings : Shah-nama, the national epic of Persia by Firdawsī
DDC/LCC
  37 9 1967 1996
Firdousi and the Shahnama; : a study of the great Persian epic of the Homer of the East by Vachha, P. B. (Phirozeshah Benjani)
LCC
  35 7 1950 1950
Hamāsah sarāʼi dar Irān by Ṣafā, Z̲abīḥ Allāh
DDC/LCC
  29 15 1945 2004
Ḥamāsah dar ramz va rāz-i millī by Mukhtārī, Muḥammad
LCC
  28 3 1989 1989
Şerîfî Şehnâme çevirisi by Firdawsī
LCC
  26 6 1999 1999
Qahrmanān-i bādpā dar qiṣṣahʹhā va namāyishhā-yi Īrānī : barʹrasī-i ʻunāṣir-i namāyishī dar Avistā, yādgār-i zar-i Īrān, Shāhnāmah, Ḥamzahʹnāmah, Abū Muslimʹnāmah, Sikandarʹnāmah, Samak-i ʻAyyār by Kiyā, Khujastah
DDC/LCC
  24 5 1993 1997
Farhang-i asāṭīrī-ḥamāsī-i Īrān : bih rivāyat-i manābiʻ-i baʻd az Islām by Ṣiddīqiyān, Mahīnʹdukht
LCC
  21 4 1996 2007
Displaying 1 to 25 of 123
.