Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Didactic literature, Persian
Displaying 1 to 20 of 20
Title & Author Format Holdings Editions From To
Taʼthīr al-ḥikam al-Fārisīyah fī al-adab al-ʻArabī : fī al-ʻAṣr al-ʻAbbāsī al-Awwal : dirāsah taṭbīqīyah fī al-adab al-muqāran by ʻĀkūb, ʻĪsá
DDC/LCC
  35 13 1989 2018
Justārhāyī dar adabīyāt-i taʻlīmī-i Īrān by Musharraf, Maryam
LCC
  15 1 2010 2010
Dāstānhā-yi āmūzandah, : yā latāyif al-ḥikāyāt by Maḥallātī, Z̲abīḥ Allāh
LCC
  7 3 1969 1970
Taṭbīq va muqāyasah-ʼi abyāt-i andarzī va tarbīyatī dar Shāhnāmah-ʼi Firdawsī va Būstān-i Saʻdī = : Comparative evaluation of educational and advising poems in Shahnameh of Ferdowsi and Bostan of Saadi by Kāviyān, Sayyid Taslīm
LCC
  5 1 2019 2019
Bakhtiërnoma by Daqāyiqī, Shams al-Dīn Muḥammad, active 13th century
LCC
  3 1 2008 2008
Qirāʼat-i fārsī bara-yi ṣinf-i panjum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  2 2 1962 1964
Gulistān-i nashāṭ
LCC
  2 1 2011 2011
Qiṣṣah gūī
DDC
  2 1 2002 2002
Qirāʼat-i darī bara-yi ṣinf-i suvvum by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1967 1967
Taʼthīr al-ḥikam al-Fārisīyah fī al-adab al-ʻArabī : fī al-ʻAṣr al-ʻAbbāsī al-Awwal : "dirāsah taṭbīqīyah fī al-adab al-muqāran" by ʻĀkūb, ʻĪsá
LCC
  1 1 1989 1989
Qirāʼat-i fārsī bara-yi ṣinf-i chahārum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1963 1963
Qirāʼat-i fārsī bara-yi ṣinf-i suvvum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1963 1963
Qissah gui
LCC
  1 1 2013 2013
Kitāb-i duvvum barā-yi Kalān-i Sālān by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1957 1957
Qirāʼat-i darī bara-yi ṣinf-i duvvum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1967 1967
Māhīgīr va daryā by Khalīlī, ʻAẓīm
DDC
  1 1 2000 2000
Taʼs̲īr-i pand-i Pārsī bar adab-i ʻArab : pizhūhishī dar adabīyāt-i taṭbīqī by ʻĀkūb, ʻĪsá
LCC
  1 1 1995 1995
Shabistān-i nukāt va gulistān-i lughāt by Fattāḥī, -approximately 1448
LCC
  1 1 1913 1913
Qirāʼat-i fārsī bara-yi ṣinf-i duvvum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1962 1962
Qirāʼat-i fārsī bara-yi ṣinf-i shishum-i ibtidāʼī by Māʼil, Muḥammad Āṣif
LCC
  1 1 1964 1964
Displaying 1 to 20 of 20
.