Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese fiction--Minority authors
Displaying 1 to 25 of 38
Title & Author Format Holdings Editions From To
Bei fang de he by Zhang, Chengzhi, 1948-
DDC/LCC
  191 35 1985 2017
Zhongguo shao shu min zu wen xue shi by Liang, Tingwang
DDC/LCC
  96 11 1992 2016
Wen xue de min zu ren tong te xing ji qi wen xue xing sheng cheng : yi Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo wei zhong xin by Fan, Yihong
LCC
  15 5 2016 2016
Min zu shen fen, nü xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bian = Minzu shenfen nüxing yishi yu ziwo rentong : lun xinshiqi yilai shaoshuminzu nüzuojia xiaoshuo chuangzuo de lishi liubian by Tianpin 1982-
LCC
  18 5 2017 2017
Dang dai Tujia zu duan pian xiao shuo xuan by Yan, Jiawen
DDC/LCC
  13 5 1989 1989
Guizhou shao shu min zu duan pian xiao shuo xuan by Guizhou ren min chu ban she
LCC
  18 4 1982 1982
Man zu xiao shuo yu Zhonghua wen hua by Guan, Jixin
LCC
  29 4 2014 2014
Duan pian xiao shuo ji by Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu bian ji zu (China)
DDC/LCC
  39 4 1983 1989
Zhongguo shao shu min zu ai qing gu shi xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  18 4 1983 1983
Dang dai Zang zu duan pian xiao shuo xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  25 4 1985 1985
Dang dai Dong zu duan pian xiao shuo xuan by Lin, He, 1928-
DDC/LCC
  12 4 1988 1998
Mei li shun jian : yi jiu ba liu nian Zhongguo shao shu min zu xiao shuo xuan by Zhongguo zuo jia xie hui.
DDC/LCC
  12 4 1987 1988
Zhongguo xin shi qi shao shu min zu xiao shuo yan jiu = : Zhongguo xinshiqi shaoshuminzu xiaoshuo yanjiu by Lü, Haoshuang
LCC
  20 3 2010 2010
Dang dai Chaoxian zu duan pian xiao shuo xuan by Chen, Xuehong
LCC
  11 3 1990 1990
Min zu wen xue yu jing zhong de xiao shuo hu wen xing yan jiu : yi Hani zu zuo jia cun wen xue wei li by Li,Ying
LCC
  6 3 2016 2017
Chuan tong yu xian dai : 20 shi ji 80 nian dai Tujia zu xiao shuo yu Tujia wen hua by Mao, Xiaofen, 1982-
LCC
  13 3 2017 2017
Zhong pian xiao shuo ji by "Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu" bian ji zu
DDC/LCC
  31 3 1984 1984
Dang dai Man zu duan pian xiao shuo xuan by Guan, Jixin
DDC/LCC
  20 3 1988 1988
Xinjiang Weiwu'er zu zhong duan pian xiao shuo jing xuan
LCC
  11 3 2013 2013
Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo de shen mei te se yan jiu = : Zhongguodangdaishaoshuminzuxiaoshuodeshenmeiteseyanjiu
LCC
  20 2 2012 2012
Guangxi shao shu min zu xiao shuo xuan
LCC
  9 2 1987 1987
Dang dai shao shu min zu xiao shuo de han yu xie zuo yan jiu by Yang, Bin, 1965-
LCC
  15 2 2018 2018
Zhong pian xiao shuo xuan by Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui
DDC/LCC
  2 2 1987 1987
Shao shu min zu huo jiang duan pian xiao shuo xuan, 1976-1980 by Kai, Doushan
DDC/LCC
  37 2 1983 1983
Wan xia zai cao yuan shang ran shao : Sichuan shao shu min zu zuo zhe duan pian xiao shuo xuan by Sichuan Sheng min zu shi wu wei yuan hui
LCC
  3 2 1987 1987
Displaying 1 to 25 of 38
.