Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Chinese fiction--Minority authors
Displaying 1 to 25 of 38
Title & Author Format Holdings Editions From To
Bei fang de he by Zhang, Chengzhi, 1948-
DDC/LCC
  191 35 1985 2017
Zhongguo shao shu min zu wen xue shi by Liang, Tingwang
DDC/LCC
  96 11 1992 2016
Duan pian xiao shuo ji by Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu bian ji zu (China)
DDC/LCC
  39 4 1983 1989
Shao shu min zu huo jiang duan pian xiao shuo xuan, 1976-1980 by Kai, Doushan
DDC/LCC
  37 2 1983 1983
Zhong pian xiao shuo ji by "Quan guo shao shu min zu wen xue chuang zuo huo jiang zuo pin cong shu" bian ji zu
DDC/LCC
  31 3 1984 1984
Man zu xiao shuo yu Zhonghua wen hua by Guan, Jixin
LCC
  29 4 2014 2014
Wo de guang by Zheng, Wanlong
LCC
  28 1 1987 1987
Dang dai Zang zu duan pian xiao shuo xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  25 4 1985 1985
Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo de shen mei te se yan jiu = : Zhongguodangdaishaoshuminzuxiaoshuodeshenmeiteseyanjiu
LCC
  20 2 2012 2012
Zhongguo xin shi qi shao shu min zu xiao shuo yan jiu = : Zhongguo xinshiqi shaoshuminzu xiaoshuo yanjiu by Lü, Haoshuang
LCC
  20 3 2010 2010
Dang dai Man zu duan pian xiao shuo xuan by Guan, Jixin
DDC/LCC
  20 3 1988 1988
Guizhou shao shu min zu duan pian xiao shuo xuan by Guizhou ren min chu ban she
LCC
  18 4 1982 1982
Zhongguo shao shu min zu ai qing gu shi xuan by Qin, Chuan, 1938-
DDC/LCC
  18 4 1983 1983
Min zu shen fen, nü xing yi shi yu zi wo ren tong : lun xin shi qi yi lai shao shu min zu nü zuo jia xiao shuo chuang zuo de li shi liu bian = Minzu shenfen nüxing yishi yu ziwo rentong : lun xinshiqi yilai shaoshuminzu nüzuojia xiaoshuo chuangzuo de lishi liubian by Tianpin 1982-
LCC
  18 5 2017 2017
Shao shu min zu xiao shuo juan
DDC/LCC
  17 1 1985 1985
Dang dai shao shu min zu xiao shuo de han yu xie zuo yan jiu by Yang, Bin, 1965-
LCC
  15 2 2018 2018
Wen xue de min zu ren tong te xing ji qi wen xue xing sheng cheng : yi Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo wei zhong xin by Fan, Yihong
LCC
  15 5 2016 2016
Duan pian xiao shuo ji
DDC/LCC
  14 2 1983 1989
Chuan tong yu xian dai : 20 shi ji 80 nian dai Tujia zu xiao shuo yu Tujia wen hua by Mao, Xiaofen, 1982-
LCC
  13 3 2017 2017
Dang dai Tujia zu duan pian xiao shuo xuan by Yan, Jiawen
DDC/LCC
  13 5 1989 1989
Dang dai Dong zu duan pian xiao shuo xuan by Lin, He, 1928-
DDC/LCC
  12 4 1988 1998
Mei li shun jian : yi jiu ba liu nian Zhongguo shao shu min zu xiao shuo xuan by Zhongguo zuo jia xie hui.
DDC/LCC
  12 4 1987 1988
Dang dai Chaoxian zu duan pian xiao shuo xuan by Chen, Xuehong
LCC
  11 3 1990 1990
Xinjiang Weiwu'er zu zhong duan pian xiao shuo jing xuan
LCC
  11 3 2013 2013
Xin Zhongguo cheng li 60 zhou nian shao shu min zu wen xue zuo pin xuan. Zhong pian xiao shuo juan
LCC
  10 2 2009 2009
Displaying 1 to 25 of 38
.