Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Children's literature, Persian
Displaying 1 to 25 of 280
Title & Author Format Holdings Editions From To
Shah nameh : stories retold from Firdusi by Firdawsī
DDC/LCC
  45 6 1906 2004
Bachchahʹhā-yi qālībāfkhānah by Murādī Kirmānī, Hūshang
DDC/LCC
  44 19 1980 2009
Tārīkh-i adabīyāt-i kūdakān-i Īrān by Muḥammadī, Muḥammad Hādī, 1961 or 1962-
DDC/LCC
  21 2 2001 2001
Nigāhī bih adabīyāt-i kūdakān qabl va baʻd az Inqilāb by Rahguz̲ar, Riz̤ā, 1953 or 1954-
LCC
  20 2 1989 1989
Va ammā baʻd-- : (chand va chūnī dar adabīyāt-i kūdakān va nawʹjavānān) by Rahguz̲ar, Riz̤ā, 1953 or 1954-
LCC
  20 3 1987 1989
Mahi siyahe kouchoulou = : Little black fish by Bihrangī, Ṣamad
LCC
  16 4 1969 2017
Yak hulū va hizār hulū by Bihrangī, Ṣamad
LCC
  15 6 1968 2006
Kūdakān va adabīyāt-i rasmī-i Īrān : barʹrasī-i janbahʹhā-yi bāznivīsī az adabīyāt-i kilāsīk-i Īrān barā-yi kūdakān va nawjavānān by Hāshimīʹnasab, Ṣiddīqah
LCC
  15 3 1992 1992
Bīst sāl talāsh : kand va kāvī dar ahdāf va faʻālīyathā-yi Shūrā-yi Kitāb-i Kūdak, az sāl-i 1341 tā 1361 by Dīdār, Muḥammad
LCC
  14 2 1988 1988
Qiṣṣahʹhā-yi tāzah az kitābha-yi kuhan : majmūʻah-ʼi kāmil-i dah daftar dar yak kitāb by Āz̲ar Yazdī, Mahdī
LCC
  12 8 1990 2001
Gulchihr : chihrahʹhā-yi muʻāṣir-i adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān : muṣāḥabah, zindagīnāmah va fihrist-i ās̲ār by Ḥaddād, Ḥusayn, 1960 or 1961-
LCC
  12 1 1992 1992
Salaḥshūrān-i ʻAlavī by Ḥakīmī, Maḥmūd
LCC
  9 3 1975 1975
Adabīyāt-i kūdakān va nawjavānān : vīzhagīhā va janbahʹhāh by Ḥijāzī, Banafshah
DDC/LCC
  9 1 1995 1995
17 maqālah dar bārah-ʼi adabīyāt-i kūdakān by Māfī, Maʻṣūmah
LCC
  9 1 1993 1993
Māhī va murvārīd by Kashkūlī, Mahʹdukht
DDC
  8 5 1985 2001
Zībāyīʹshināsī-i adabīyāt-i kūdak by Ḥajvānī, Mahdī
LCC
  8 1 2010 2010
Tārīkh-i taḥlīlī-i adabīyāt-i kūdak-i Afghānistān = : The history of children's literature in Afghanistan by Sharīfī, Muḥammad Fāz̤il, 1975-
LCC
  8 2 2015 2015
Yād-i dāstānʹhā-yi dilʹangīz-i dabistān : yak qarn dāstānʹhā-yi dabistān-i 1290-1390 by Qarahʹdāghī, Akbar, 1944 or 1945-
LCC
  8 2 2012 2013
Adabistān : farhang-i adabīyāt-i kūdak va nawjavān by Maḥmūdī, Ṣūfīyā
LCC
  8 2 2013 2013
Adabīyāt-i kūdak dar Gīlān by Khudābandah Dūgāhah, Ḥumayrā, 1966 or 1967-
LCC
  8 1 2016 2016
Kitābʹnāmah : fihrist-i kitābhā-yi munāsib barā-yi kūdakān va nawjavānān by Bunyād-i Biʻs̲at.
LCC
  8 2 1984 1984
Fihrist-i mawz̤ūʻī-i mafāhim-i dīnī dar nashrīyāt-i kūdak va nawjavān : sālʹhā-yi 1380-1385 by Jalālī, Maryam, 1973 or 1974-
LCC
  7 1 2017 2017
Shūrā-yi Kitāb-i Kūdak az hamkārī tā mushārakat : guftugū bā kārshināsān-i ʻuz̤v-i Shūrā-yi Kitāb-i Kūdak va Farhangnāmah-ʼi Kūdakān va Nawjavānān
LCC
  7 1 2014 2014
Qiṣṣahʹhā-yi tāzah az kitābha-yi kuhan : majmūʻah-ʼi kāmil-i dah daftar dar yak kitāb by Āz̲ar Yazdī, Mahdī
LCC
  7 2 2000 2006
Mahmānhā-yi nākhvāndah by Farjam, Farideh
LCC
  7 5 1967 2006
Displaying 1 to 25 of 280
.