Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Children--Health and hygiene--Statistics
Displaying 1 to 11 of 11
Title & Author Format Holdings Editions From To
La santé des enfants du Canada : profil réalisé par l'ICSI by Canadian Institute of Child Health
DDC/LCC/NLM
  33 10 1989 2000
Child and adolescent health profile : resource directory by Simkin, Linda
LCC/NLM
  24 5 1988 1988
Child and Adolescent Health Profile Project annotated bibliography by Simkin, Linda
LCC/NLM
  16 4 1986 1986
Child health USA
LCC
  3 3 1989 1989
ʻĒkkasān prakō̜p kānnamsanœ̄ khō̜mūn Sāthāranasuk Khēt 4 : kānprachum phūbō̜rihān ngān khō̜ng Krasūang Sāthāranasuk khrang thī 2/2532 (Khet 2, 3, læ 4), 23-24 Singhākhom 2632 na Rōngrǣm Čharœ̄n Hōten, Čhō. ʻUdō̜n Thānī
LCC
  1 1 1989 1989
Maternal and child health survey, Libya (Jamahiria), 1995
LCC
  1 1 1996 1996
ʻĒkkasān prakō̜p kānnamsanœ̄ khō̜mūn dān Sāthāranasuk Khēt 4 : kānprachum phūbō̜rihān ngān khō̜ng Krasūang Sāthāranasuk, 23-24 Kumphāphan 2532 na Rōngrǣm Pathumrat, ʻUbon Rātchathānī
LCC
  1 1 1989 1989
Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), household youth data, 1988-94 by National Health and Nutrition Examination Survey (U.S.)
LCC
  1 1 2002 2002
Maternal and child health survey, Lebanon 1995
LCC
  1 1 1997 1997
ʻĒkkasān prakō̜p kānnamsanœ̄ phon kānpatibat ngān phư̄a sanō̜ng nayōbāi dān Sāthāranasuk Khēt 5 : kānprachum phūbō̜rihān Krasūang Sāthāranasuk, 28-29 Singhākhom 2532
LCC
  1 1 1989 1989
IDI data dictionary. B4 school check data
DDC
  1 1 2017 2017
Displaying 1 to 11 of 11
.