Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Parent and child--Religious aspects--Buddhism
Displaying 1 to 25 of 46
Title & Author Format Holdings Editions From To
Mothers and sons in Chinese Buddhism by Cole, Alan, 1964-
DDC/LCC
  318 13 1994 1998
Qing jing chi zi xin : Xiao niu yang kai cheng yu ci ji de jiao yang ren wen by Qiu, Shuyi
LCC
  17 5 2014 2017
<> by Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī)
LCC
  14 12 2001 2009
Tìm bình yên trong gia đình by Nhất Hạnh, Thích
DDC/LCC
  8 4 2017 2021
Yŏkchu Pulsŏl taebo pumo ŭnjunggyŏng ŏnhae
DDC/LCC
  7 2 2011 2011
Hạnh phúc gia đình by Nārada, Maha Thera
LCC
  5 4 1961 1991
<> by Phra Thēpwēthī (Prayut)
LCC
  5 5 2002 2010
The Buddha speaks the sutra about the deep kindness of parents and the difficulty in repaying it by Sutra Filial Piety
DDC/LCC
  5 3 1978 1978
Pumo ŭnjunggyŏng : taebangp'yŏn pulboŭn'gyŏng
DDC/LCC
  4 4 2005 2008
Čhāk suk nai bān sū khwāmkasēmsān thūa sangkhom by Phra Thēpwēthī (Prayut)
LCC
  4 4 1998 2005
Khwāmsuk khō̜ng khrō̜pkhrūa khư̄ santisuk khō̜ng sangkhom by Phra Thēpwēthī (Prayut)
LCC
  3 3 2000 2003
The Brahma (gods) in your home by Baptist, Egerton C.
LCC
  3 2 1979 1979
Pulsŏl taebo pumo ŭnjunggyŏng
LCC
  3 1 1796 1796
Pumo ŭnjunggyŏng kwa mongnyŏn'gyŏng
DDC/LCC
  2 2 2000 2006
Mahā caññʻ Nāyaka ʼAgga Mahā Kamma ṭṭhānā cariya Saddhammaraṃsī Ripʻ sā Cha rā toʻ ʼA rhaṅʻ Kuṇḍalādhivaṃsa ho krāʺ reʺ sāʺ cī raṅʻ ʼapʻ so mibha kyeʺ jūʺ chapʻ pā si koṅʻʺ ca rā tarāʺ toʻ by Kuṇḍalābhivaṃsa, Saddhammaraṃsī Ripʻ sā Cha rā toʻ ʼA rhaṅʻ
LCC
  2 1 2010 2010
Katanyūkatawēthī : Pen khrư̄ang māi khong khon dī by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
LCC
  2 2 1993 1993
<>
LCC
  2 2 2001 2015
Čhaikhwām samkhan hǣng phraphutthasātsanā by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
LCC
  2 1 1991 1991
Pumo ŭnjunggyŏng
LCC
  2 2 1986 2008
Samse in'gwagyŏng ; : Pumo ŭnjunggyŏng ; Uran pun'gyŏng
LCC
  1 1 1991 1991
Phrakhun kho̜ng mandā bidā
LCC
  1 1 1973 1973
Mātāpitukhun khamsō̜n : nangsư̄ by Sirithamnithēt, Phra Khrū, 1937-
LCC
  1 1 2010 2010
<>
LCC
  1 1 2000 2000
Xin ling mu yu. Qin zi pian by Ge, Juan, 1951-
DDC
  1 1 2003 2003
Katanyūkatawēthitā : kānrūčhak tō̜pthǣn khun by ʻUdom Sāramēthī, Phra Mahā, 1968-
LCC
  1 1 2006 2006
Displaying 1 to 25 of 46
.