Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhong yong yu tiao he : ru jia he Alabo Yisilan si xiang de bi jiao yan jiu
Author:
Wu, Minyan (Writer on Arabic civilization)
Formats:
 
Editions:
5
Total Holdings:
15
OCLC Work Id:
2272934311
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2272934311
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent B127.C65 9 ClassWeb
.