Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhi wu sui shi chuang ren gong shi di chu li fu ying yang hua shui he wei wu ran shui ti shi yan yan jiu = : Zhiwu suishichuang rengong shidi chuli fu yingyanghua shui he wei wuran shuiti shiyan yanjiu
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
4
OCLC Work Id:
4558010238
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=4558010238
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent QH96.8.E9 2 ClassWeb
.