Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Search Results

Search Criteria: FAST heading = Muhammad Nadir Shah, Amir of Afghanistan, 1883-1933
Displaying 1 to 13 of 13
Title & Author Format Holdings Editions From To
Modern Afghanistan by Shah, Ikbal Ali, Sirdar
DDC/LCC
  204 24 1938 2004
H̨ayāt-i Nādir : shāh g̲h̲āzī-yi shahīd, maʻ savāniḥ birādrān-i g̲h̲āzī-yi shāhānah va sīrat-i aʻláḥaz̤rat Muḥammad Ẓāhir Shāh : Afg̲h̲ānistān men̲ mere ikkīs baras kā silsilah by Ḥusain K̲h̲ān̲, Muḥammad
LCC
  38 5 1933 1933
Nādir Khān va khāndān-i ū by Afghān, Muhājir
LCC
  8 1 2001 2001
Dirangī bar zamīnahʹhā-yi istibdādʹshināsī-i Nādir Shāh by Mihrīn, Muḥammad Naṣīr
LCC
  5 1 2010 2010
Nādir-i Afghān by Kushkakī, Burhān al-Dīn Khān
LCC
  5 2 1931 1931
Inqilāb-i Afg̲h̲ānistān va k̲h̲idmāt o futūḥāt-i Shāh G̲h̲āzī Muḥammad Nādir K̲h̲ān̲ by Ḥusain K̲h̲ān̲, Muḥammad
LCC
  3 2 1931 1931
Dirangī bar zamīnahʹhā-yi istibdādʹshināsī-i Nādir Shāh : bā maks̲ī bar chigūnahʹgī-i qurbānī shudan-i ʻAbd al-Raḥmān Lūdīn by Mihrīn, Muḥammad Naṣīr
LCC
  2 1 2010 2010
Nādir chigūnah bih pādishāhī rasīd? : tārīkh sukūt mīʹshikanad by Yūsufzay, Sīdāl
LCC
  2 1 1999 1999
Kābul men mere ikkīs baras by Ḥusain K̲h̲ān̲, Muḥammad
LCC
  2 1 1931 1931
Nādir Afghān by Kashkakī, Burhān al-Dīn
LCC
  1 1 1931 1931
Qadīm o jadīd Afg̲h̲ānistān ke do safarnāme by Niẓāmī Dihlavī, K̲h̲vājah Ḥasan, 1878-1955
LCC
  1 1 1933 1933
Rūydādhā-yi muhimm-i zindahʹgī-i Aʻlīḥaz̤rat Muḥammad Nādir Shāh-i shahīd by Sirāj, Asad Allāh, 1910-2000
LCC
  1 1 2009 2009
Khavāṭir-i qahramān va muṣliḥ-i kabīr by Muḥammad, Ṣāliḥ, active 1938 or 1939
LCC
  1 1 1926 1926
Displaying 1 to 13 of 13
.